นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 
           ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรอาชีวอนมัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการสำรวจความปลอดภัยในการทำงานของชุมชนและสถานประกอบกิจการ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 14.00 น.