สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อพานักศึกษารุ่นที่15 มาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 
     สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อพานักศึกษารุ่นที่ 15 มาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.