การตรวจติดตามภายใน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2565

 
 
 
การตรวจติดตามภายใน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ของงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น.