ฝ่ายทันตกรรมนำนักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 6 มาศึกษาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 
               ฝ่ายทันตกรรม นำนักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 6 หลักสูตร Experience in Hospital Dentistry รายวิชา DTSU641 ประจำปีการศึกษษ 2565 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาศึกษาดูงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ อาคาร 3 ชั้น 4 เพื่อให้นักศึกษาทันตกแพทย์ได้รับความรู้เพิ่มเตอมเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อโรค โดยแบ่ง 4 กลุ่ม ดังนี้
              กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14.30 - 16.00 น.
              กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565               เวลา 14.30 - 16.00 น
              กลุ่มที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565        เวลา 14.30 - 16.00 น.
              กลุ่มที่ 4 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566               เวลา 14.30 - 16.00 น.