แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2563

1. นายแพทย์ขวัญ ศรีศิลป
2. นายแพทย์ธีรุตม์ พรทวีทรัพย์
3. แพทย์หญิงมณฑลี ศิริเมธารักษ์
4. แพทย์หญิงพีรดา เอื้อเชิดกุล
5. แพทย์หญิงอภิสรา กี่สุขพันธ์