กิจกรรมภาควิชา
EVENT 

You are here

แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2564

1. แพทย์หญิงสกุลรัตน์ สาริกิจ

2. แพทย์หญิงพลอยสิรินทร์ ราษฎร์อาศัย

3. แพทย์หญิงณิชพร ผดุงชัยทวี

4. แพทย์หญิงปรีย์ชนัน โตวณะบุตร

5. แพทย์หญิงจิตเกษม คามเกตุ

website counter widget