การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ.นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กล่าวต้อนรับ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉัฐยา จิตรประไพ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์