เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี