ยินดีต้อนรับ กภ.ตรีรัตน์ ชั่งจิตเสถียร นักกายภาพบำบัด  กภ.กัญญาพัชร ราชิวงศ์ นักกายภาพบำบัด และ...
 
ยินดีต้อนรับ นายสุทธินันท์ โชติรสสุคนธ์ นักกายอุปกรณ์  นายเทอดพงษ์ ขุนพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ นางสา...
 
ยินดีต้อนรับ กภ.ปรางค์ทิพย์ มีนาภา นักกายภาพบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 17 กันยายน 2561 กภ.นิธิวดี เนรัญชร นักก...
 
นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธ...
 
ยินดีต้อนรับ นายกฤษฎา กระจ่างวุฒิชัย และ นางสาวเกศินี เกิดโถ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 16 กรกฎาคม 2561
 
ยินดีต้อนรับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 9 กรกฎาคม 2561
 
นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขา การบริหารงานทั่วไป ตั้งแ...