ยินดีต้อนรับ พญ.สุจิรัตน์ รุ่งรักษาธรรม  พญ.รัชต์จันทร์ เจรียงประเสริฐ  นพ.จิตภาณุ ญาณกิตติพิพัฒน์ ...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปัณณ์ชญา ทำดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  นางสาวสญานี หนอสีหา ผู้ช่วยพยาบาล และ นาง...
 
นางสาวไพจิตร ปกินำหัง  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ระดับ ส.2  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 25...
 
ยินดีต้อนรับ พญ.จิตเกษม คามเกตุ  พญ.พลอยสิรินทร์ ราษฎร์อาศัย  พญ.สกุลรัตน์ สาริกิจ  พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุต...
 
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.ชุติมณฑน์ ปัญญาภรบดี อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562
 
ยินดีต้อนรับ นายปรีชา เณรพงษ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด  นายวีราทร ทรงกิจ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด  เ...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวกมลทิพย์ จิตรมั่น นักสังคมสงเคราะห์ และ นางสาววริษฐา วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยพยาบาล เริ่มปฏิบั...
 
ผศ.พญ.ศิวพร วงศ์พิพัฒน์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561...
 
นายโยษิตา เขียวงามดี  ดำรงตำแหน่ง พนักงานกายภาพบำบัด ระดับ ส.2  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562
 
ยินดีต้อนรับ ก.บ.พิมพ์ธิดา วุฒิกิตติ์กานต์กูร นักกิจกรรมบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 17 ธันวาคม 2561 และ...