ขอแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชารังสีวิทยา และตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น