ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก The India Neuro Interventional Foundation เนื่องในวันสตรีสากล

 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก The India Neuro Interventional Foundation เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี