You are here

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2565 (รอบที่2)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 
 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน
01 หลักสูตรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  จำนวน 3 คน

 

โดยสมัครทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565 
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

กำหนดสัมภาษณ์

  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

 วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 12.00-16.00 น. ที่ ห้องประชุมพวงทอง ไกรพิบูลย์ อาคาร อุบัติเหตุและเวชศาสต์ฉุกเฉิน ชั้น B2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณขวัญเรือน กันหาวัน โทร. 02-201-2295 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)

 

 

 

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297