ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศ
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ประจำปีการฝึกอบรม 2564
(รอบที่ 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2564

จำนวนและตำแหน่งที่เปิดรับ
   แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
   แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
   แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
   แพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท จำนวน 3 ตำแหน่ง
   แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท จำนวน 1 ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร รวม 2 ช่องทาง ตามรายละเอียดดังนี้
   1.ผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
      https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

   2.ผ่านราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
      https://forms.gle/vHzu1zhNyR8y4FVz8
      https://www.rcrt.or.th

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์
    แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

          วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2

   แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
          วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2

   แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
         วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2

   แพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
         วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2

   แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
         วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2