หนังสือออกใหม่

หนังสือออกใหม่ (โครงการตำรารามาธิบดี) “เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม (Magnetic Resonance Imaging in Dementia)”

โดย รศ. นพ.ธีรพล ปัญญาปิงภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

>หนังสือทั้งหมดของภาควิชารังสีวิทยา<