ขอมอบโล่รางวัลให้กับแพทย์หญิงพิชญา มั่นสินธร  ได้รับรางวัล Resident of the year

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอมอบโล่รางวัลให้กับแพทย์หญิงพิชญา มั่นสินธร  ได้รับรางวัล Resident of the year