You are here

เปิดรับสมัครเพื่อสัมภาษณ์เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ประกาศ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          เรื่อง การเปิดรับสมัครเพื่อสัมภาษณ์เข้ารับการฝึกอบรมเป็น

         แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

            ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   จะเปิดรับสมัครเพื่อการสัมภาษณ์เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2557   ดังนี้

 

            แพทย์ประจำบ้าน                                       ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2556 

            แพทย์ประจำบ้านต่อยอด                              ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2556

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะแพทยสาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตาม Link  http://www.ra.mahidol.ac.th/  จะได้หน้าจอดังภาพ

2. เลือก   1. การศึกษา      2. ผู้เชี่ยวชาญ         3. สมัครแพทย์ประจำบ้าน 


3. เลือก ภาควิชารังสีวิทยา


4 .  คลิกที่กรอกใบสมัคร ภาพ 1  จะได้หน้าจอภาพ 2 


5.   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องการไปแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลภายหลัง
ให้เลือกตรวจสอบข้อมูลในหน้าจอ ข้อ 4  แล้วเลือกตรวจสอบข้อมูล  ใส่เลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่านจะได้ภาพ 4.2  กรอกข้อมูล และบันทึกข้อมูลตามลำดับ
6. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณสุภาภรณ์ โต๊ะสำลี, หรือคุณอรทัย  เกียรติจิรดา  ที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2201-1212

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297