You are here

ประกาศ เรื่อง การศึกษาดูงาน Open House

ประกาศ เรื่อง  การศึกษาดูงาน Open House    

ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2556

การเตรียมตัวของผู้สมัครก่อนการสัมภาษณ์

1.  Open house

-  เปิดให้สมัครเพื่อเข้ามาเรียนรู้และดูงาน การเรียนการสอนของหลักสูตร

            -   สามารถเลือกเวลา + จองเวลาได้ที่ คุณสุภาภรณ์  คุณอรทัย โทรศัพท์ 02-201-1212

ระยะเวลาดำเนินการ  

            ระหว่างวันที่  15 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่   โดยแบ่งเป็น 6 รุ่นๆ 10-12 คน ดังนี้   

            รุ่นที่ 1   วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556            รุ่นที่ 2   วันที่ 22-23 สิงหาคม 2556

            รุ่นที่ 3   วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 รุ่นที่ 4    วันที่  5-6 กันยายน 2556

            รุ่นที่ 5   วันที่ 12-13 กันยายน 2556            รุ่นที่ 6    วันที่  19-20 กันยายน 2556

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   ตารางการดูงาน ประกอบด้วย  

            -  การฝึกปฏิบัติงานในภาควิชารังสีวิทยา ใช้เวลา 2.5 วันในแต่ละรุ่น

(ช่วงเวลา 7.30 – 16.00 น ของวันพฤหัสบดี – ศุกร์  7.30-16.00 น.วันเสาร์ เวลา 7.30-12.00 น.)

ในแต่ละรุ่นจะรับผู้เข้าร่วมดูงานจำนวน 10-12 คน ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์แบ่งเป็น กลุ่มละ 5-6 คนโดยให้มีการหมุนเวียนดังนี้     

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297