You are here

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน / อนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน / อนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562
 
เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
 
 
เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
 
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297