You are here

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562 รอบ 2

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ลำดับ รายละเอียด วิธีการส่ง/กำหนดส่ง
1        >ผู้สมัครทุกคนที่เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องทำการสมัครผ่าน ทางราชวิทยาลัย และต้องสมัครกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านทาง Website http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 1 ตำแหน่ง
 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2 ตำแหน่ง
       ผู้สมัครต้องอ่านคำแนะนำในการสมัครใน website โดยละเอียด และเตรียม file เอกสารประกอบการสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน
------------------------------------------------------------------------------------
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562
2       >ภาควิชารังสีวิทยา จะดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครไปยังรายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการ ปฏิบัติงานของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยทางภาควิชาฯ จะเป็นผู้ส่งจดหมายไปเองโดยตรง (จำนวน 3 ฉบับ)
------------------------------------------------------------------------------------
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
3       >กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
------------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

เอกสารประกาศ >> Click

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297