การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล

Expertise Sharing การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการคุ้มครองส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายโดย

ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี IT Management Division Faculty of Engineering  Mahidol University