ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

NEURORADIOLOGY CME PART X : COMPREHENSIVE ONCOLOGIC BRAIN IMAGING

อัตราค่าลงทะเบียน  
 - แพทย์ทุกหลักสูตร 3,000 บาท
 - แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2,000 บาท
 - แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาอื่นๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 1,000 บาท

 

หมายเหตุ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 เป็นต้นไป อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท

ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ  (ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)