Welcome Massage

 สารจากประธานกรรมการจัดงานประชุม

Smiley face      การประชุมวิชาการ Neuroradiology CME ของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ได้ดำเนินการเรื่อยมาทุกปีจนถึงปี พ.ศ. 2553 ยาวนานสิบกว่าปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้จึงได้มีการจัด Neuroradiology CME ขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Comprehensive brain oncologic imaging” การประชุมในครั้งนี้ยังคงรักษาลักษณะเด่นของ Ramathibodi’s Neuroradiology CME คือการประสานความรู้ทางด้าน imaging กับความรู้ทางด้านคลีนิคพยาธิสภาพของโรค และขบวนการรักษาด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการผ่าตัด รังสีรักษาและเคมีบำบัด เนื้อหาที่บรรยายเปี่ยมไปด้วยสาระทางด้าน Neuroimaging ของ brain tumors ในตำแหน่งต่างๆ โดยตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ advance จุดประสงค์หลักของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้รังสีแพทย์, แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกสมอง และแพทย์ทั่วไปที่สนใจ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้องอกสมอง ได้อย่างลึกซึ้งและคลอบคลุมในทุกแง่มุมตั้งแต่ระดับ genetics, pathology and clinical management โดยเนื้อหาหลักๆจะเน้นในเรื่องการทำ imaging ของ brain tumors และแปลผลภาพวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจารย์คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแปลผลภาพวินิจฉัย, การให้การรักษาผู้ป่วยทางคลินิค และการตรวจติดตามการรักษาผู้ป่วย ขอเรียนเชิญรังสีแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว การประชุมจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 3-4 กันยายน 2559

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์

 

 

Smiley face       การประชุมวิชาการ Neuroimaging CME ดำเนินมาถึงครั้งที่ 10 ในปีนี้ นับว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนาน ตั้งแต่ครั้งที่ 1 เมื่อกว่าสิบปีที่แล้วที่ พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ อาจารย์ของพวกเราทุกคนริเริ่มที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้าน Neuroimaging สู่เพื่อนๆชาวรังสีแพทย์โดยการรวบรวมหัวข้อที่น่าสนใจตั้งแต่พื้นฐานที่สุดไปจนถึงหลักการนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงมาถ่ายทอดสู่สังคมชาว “ชมรมชมเงา” หัวข้อการจัดประชุมวิชาการจะถูกจัดเวียนเพื่อให้ครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นทั้ง brain imaging head and neck imaging และ spine imaging
      โดยยึดแนวทางที่ชัดเจนเสมอมาคือ พื้นฐานแน่น ใช้ได้จริง รอบด้าน และทันสมัย ในช่วงที่ผ่านมาการจัด Neuroimaging CME ได้เว้นระยะไปบ้าง แต่เจตนารมณ์ของคณะผู้จัดงานยังคงมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เพื่อชาวชมรมชมเงามาตลอดในปีนี้จึงเป็นความภูมิใจที่เราได้กลับมาจัดงานนี้เป็นครั้งที่ 10 ด้วยแนวทางการจัดที่ยังคงยึดมั่นดังเช่น 9 ครั้งที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะได้พบกับพี่ๆน้องๆชาวชมรมชมเงากลับมารวมตัวกันเช่นเคย และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบกับสมาชิกรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้

แพทย์หญิง ธันวา สุดแสง