วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม มหิดลสิทธาคาร บัตรมี...

 

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ มียุงเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ...

 

ฟังคำตอบ พร้อมกันได้ที่ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ต...

 

วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์...

 

ขอแสดงความยินดีแก่ นางมนัสนันท์ ฉัตรเสถียรพงศ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายก...

 
กรณีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่...

 

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างส...

 

  ขบวนรถบุพชาด ขบวนที่ 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ที่เต็มไปด้วยความสดใสและสนุกสนาน

...
 

คุณอรุณี นาคะพงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์ส...

 

ขอเชิญผู้สนใจนำบุตรหลาน  เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคแพ้นมวัว

 

ในวันที่ 17 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา  08:30 น. - 16:30 น.

ณ  ห้องประชุมอรรถสิทธ...

 
Emergency and Critical Care Medicine Update

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชา...