งานปรับปรุงศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

งานปรับปรุงศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ในปี พ.ศ.2554 

          เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มุ่งเน้นทั้งในด้านของการสร้างบุคลากรทางการแพทย์  และพัฒนาสถานพยาบาลให้มีมาตรฐาน  พร้อมรองรับกับวิทยาการทางการแพทย์ที่พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและให้ส้อดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวนสูงขึ้น  ดังนั้น  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ได้เปิดให้บริการผู้มากว่า  19 ปี  ให้มีความเป็นเลิศ  ในการรักษาโรคหัวใจ  และการปลูกถ่ายอวัยวะ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคซับซ้อนที่เป็นความต้องการยิ่งของประเทศและภูมิภาค  ได้แก่  ศูนย์หัวใจ  หลอดเลือด  และเมแทบอลิซึม  ( Cardio Vascular Metabolic Center - CVMC ) และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ  ( Organ Transplantation Center ) ที่ครบถ้วน  สมบูรณ์แบบ ทั้งการปลูกถ่าย  ตับ ไต ไขกระดูกและ เซลล์ต้นกำเนิด  โดยอิงตามมาตรฐานสากล  ( International health care standsrds )
  2. ส่งเสริมงานวิจัยเน้นในโรคหัวใจ  หลอดเลือด  และเมแทบอลิซึม  และการปลูกถ่ายอวัยวะในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วิจัยสำหรับงานอื่นๆ  ที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาตลอด  20 ปี
  3. เป็นศูนย์ต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้  และเผยแพร่ทักษะต่างๆ  เกี่ยวกับโรคหัวใจและปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ  และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ
  4. เป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากลแห่งประเทศไทย  ( Thai International Health Care Standard Training Center - TITC )  ทั้งด้านองค์ความรู้และต้นแบบของอาคารสถานที่  นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 

ภาพรวมปรับปรุงทั้งหมด

          แนวทางในการปรับปรุงชั้น  6 - 9  พร้อมกับดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารที่ต้องการลดระยะเวลาของการปรับปรุง  จากเดิมจะปรับปรุงทีละด้านครั้งละ  6 เดือน  รวมทั้งหมด  24 เดือน  และจะเป็นการรบกวนผู้ป่วยในชั้นที่ปรับปรุงแล้ว  มาเป็นการปรับปรุงแบบใหม่พร้อมกันทั้ง  4 ชั้น  จะใช้เวลาเพียง  6 เดือน  ซึ่งจะส้อดคล้องพอดีกับช่วงเวลาการขอยืมใช้พื้นที่ของอาคารหลักที่จะต้องเริ่มปรับปรุงในต้นปี  พ.ศ. 2555
 

                แบบแปลน / Perspective

                   

 ชั้น  6

      

     ศูนย์วิจัย                                                                 STAFF LOUNGE        

          

 

 

 ชั้น  7

  

          ห้องประชุม                                                เคาร์เตอร์พยาบาล

 

 ชั้น  8

   

           

                                                                            

                                                                                   STANDARA  ROOM