You are here

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)
          “เป็นงานศูนย์การแพทย์ฯ ที่ทันสมัยที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจายและถ่ายทอดอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข”

พันธกิจ (Mission)

  • เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการโครงการบริการผู้ป่วย, โครงการวิจัยต่างๆ ของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และมีคุณภาพ
  • เป็นผู้นำด้าน Center of training JCI ให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการทำมาตราฐาน JCI ของประเทศไทยและภูมิภาคนี้
  • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เป็นศูนย์การกระจายจัดนำเสนอผลงานความก้าวน้าของโครงการ จัดสัมนา ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ และอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
  • เป็นศูนย์ประสานงานกับโครงการวิจัย ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ตรงตามระเบียบพัสดุ
  • ให้ความร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
  • สนับสนุนการตั้งคณะทำงานทางการแพทย์
  • เป็นงานศูนย์การแพทย์ที่รับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211