ศูนย์ปลูกถ่ายไต

ศูนย์ปลูกถ่ายไต

       การผ่าตัดเปลี่ยนไต หรือปลูกถ่ายไตนั้น เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการบำบัดรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้องรังระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าดีกว่าการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม หรือการล้างช่องท้องด้วยน้ำยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประสบความสำเร็จเป็นรายแรกเมื่อปี พ.ศ.2529 ปัจจุบันเป็นสถานที่ให้บริการปลูกถ่ายไตมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งโดยวิธีการปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยภาวะสมองตาย และการปลูกถ่ายไตจากผู้มีชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น ผลสำเร็จยังเทียบเท่ามาตรฐานสากล ที่ผ่านมาคณะฯ ได้ปลูกถ่ายไตให้กับผ้ป่วยมาแล้วกว่า 1,451 ราย ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และ 84 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์

     จากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการผ่าตัดเปลี่ยนไตเฉลี่ยปีละ 70 - 90 ราย ตลอดระยะเวลาร่วม 2 ทศวรรษ ทำให้เกิดการเรียนรู้ จนกระทั่งศูนย์แห่งนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยการรักษาซึ่งประสบความสำเร็จสูงถึง ร้อยละ  80 - 90

     นอกเหนือจากการรักษาแล้ว ศูนย์ปลูกถ่ายไตยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา และฝึกอบรมเพื่อสร้างแพทย์ และพยาบาล ออกไปให้บริการการเปลี่นยไตตามศูนย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยงานวิจัยรวมมากกว่า 100 ชิ้น ซึ่งครอบคลุมถึงผลการเปลี่ยนไตของประเทศไทย แนวโน้มของการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ปัญหาภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนการศึกษายากดภูมิคุ้มกันชนิดใหม่โดยละเอียด ข้อมูลอันเป็นปนะโยชน์เหล่านี้ได้รับการอ้างอิง และตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวาระสารทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และนานาชาติ

     ด้วยบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแบบองค์รวม ศูนย์ปลูกถ่ายไตจึงได้มีการพัฒนาระบบการบริการให้มีมาตรฐานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลา นับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการ เพื่อรอปลูกถ่ายไต การดูแลในระหว่างการผ่าตัดปลูกถ่ายไต จนกระทั่งผู้ป่วยกลับบ้าน รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จากพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ หากผู้ป่วยมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ