ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ

   ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ

 
       ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจาย ถ่ายทอดและอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้า มีห้องผ่าตัดโรคซับซ้อนที่ชั้น 4 ซึ่งเชื่อมโยงโทรทัศน์วงจรปิดติดต่อมายังห้องประชุมใหญ่ สามารถถ่ายทอดสดการผ่าตัดที่สำคัญ เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม มีหออภิบาลผู้ป่วยหนักเพื่อรองรับผู้ป่วยเหล่านี้จำนวน 8 เตียง นอกจากจะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยพิเศษ โดยมีหอผู้ป่วยโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ชั้น 7 และ ยังเป็นที่รวมการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ก้าวหน้า เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะทาง จำนวน 20 โครงการ รวมถึงห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมกลาง ห้องประชุมเล็ก ที่ชั้น 5 สำหรับประชุมวิชาการ ซึ่งสามารถเข้าประชุมได้ถึง 500 คน โดยเปิดบริการให้เช่าจัดประชุม วิชาการภายในคณะ ฯ และโรงเรียนบริหาร และยังมีห้องพักฟื้นพิเศษ ที่ชั้น 8,9 จำนวนทั้งหมด  47  ห้อง   และมีข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ดังนี้
 
 ระเบียบในการใช้ห้องพิเศษตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ :
        
  ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการ ห้องพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ต้องยินยอมรับเงื่อนไขในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
 • ต้องมีญาติเฝ้า  1  ท่าน  ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้  และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  12  ปี  และไม่เป็นผู้สูงอายุ  ( 60  ปี  ขึ้นไป )
 • ในกรณีญาติเฝ้าไข้เพิ่มเสียค่าบริการวันละ  100 บาท  /  คน  /  คืน  ( เพิ่มได้ไม่เกิน 1 ท่าน )
 • กรณีผู้ป่วยย้ายเข้า ICU จะต้องคืนห้องพัก   กรณีเข้า  ICU  หลังเวลา  19:00 น. ญาติสามารถสำรองห้องพัก ไว้ได้ถึงเวลา  08:00 น.ของวันถัดไป  ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสในการใช้ห้องพักกับผู้ป่วยท่านอื่น  และเมื่อผู้ป่วยออกจาก  ICU  จะจัดห้องพักให้เป็นลำดับแรกของวันนั้น
 • ในกรณีย้ายห้องในราคาเดียวกัน  จะต้องเสียค่าบริการ  1,000  บาท / ครั้ง
 • เมื่อเข้าพักจะได้รับ  Key Card  ห้องละ  1  ใบ  เพื่อใช้เข้า - ออก ห้องผู้ป่วย  เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ขอความกรุณาคืนบัตรที่ประชาสัมพันธ์  กรณีกลับหลัง  21:00 น. คืนบัตรที่เคาน์เตอร์พยาบาล  กรณีบัตรหายหรือไม่คืน  คิดค่าบริการ 1,000 บาท
 • ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยและญาติซักผ้าในห้องพักผู้ป่วยเพื่อป้องกันความชื้น  ที่จะก่อให้เกิดเชื้อราในห้องพักผู้ป่วยอันนำมาสู่สภาวะการติดเชื้อ  และภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
 • การจอดรถค้างคืนสำหรับญาติเฝ้าไข้  จอดได้ที่  อาคารมูลนิธิฯ  ตั้งแต่เวลาประมาณ  16:30 น. ที่ชั้น  5B และ 6Aสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ประชาสัมพันธ์ฯ
 • กรณีเบิกจ่ายตรง  กรุณานำบัตรประชาชนและ บัตรโรงพยาบาลมาแสดง / กรณีเบิกจ่ายจากต้นสังกัดต้องนำเอกสารมาแสดงก่อนกลับบ้าน  มิฉะนั้นทางโรงพยาบาลของสงวนสิทธิเป็นเงินสด
 • สิทธิรัฐวิสาหกิจ  เบิกได้ตามสิทธิของหน่วยงาน
 • มีบริการ  Set Admit  ฟรี
 • การชำระค่ารักษพยาบาล  ให้ชำระทุกๆ 3 วัน  ติดต่อขอยอดค่าใช้จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล  กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่การเงินมารับชำระที่ห้อง  ญาติสามารถติดต่อแจ้งได้ที่พยาบาล
 • ** ท่านที่มีบัตรประกันสังคม , บัตรประกันสุขภาพ หากต้องการเข้ารักษาในศูนย์การแพทย์ฯจะต้องสละสิทธิ์การใช้บัตรและชำระค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด**
 • ***สำหรับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการ  ค่าห้องรวมค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ  1,000  บาท***

ผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการห้องพิเศษของตึกสิริกิติ์  :

 • ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
 • ผู้คลอดบุตร
 • ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องยึดตึดตรึงกับเตียง เช่น การถ่วงน้ำหนัก
 • ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องอยู่ห้องแยก เช่น ผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อ ผู้ป่วยติดเชื้อ MRSA ให้อยู่ได้เฉพาะห้องพิเศษเดี่ยว
 • ไม่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตราย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการดูแลทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์จิตเวชศาสตร์
 • ผู้ป่วยที่จะเข้าพักทุกราย จะต้องมีอาจารย์แพทย์เซ็นอนุญาตในเวชระเบียน / จดหมาย / ใบอนุญาตจองห้องพิเศษ เพื่อรับเป็นเจ้าของไข้ในหอผู้ป่วยพิเศษของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 • ผู้ป่วยที่มีสิทธเบิกจ่ายตรง / รัฐวิสาหกิจ / ประกันชีวิต ( บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต   และ  บริษัท ไทยประกันชีวิต)
 • ผู้ป่วยจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่มีบริการสังคมสงเคราะห์ ,  ประกันสังคม  และประกันสุขภาพ

 

ภาพห้องประเภทต่างๆ :

อัตราค่าห้องพิเศษ  :

ประเภทของห้อง

ค่าห้อง / วัน

จำนวนห้อง

ค่าบริการพยาบาล / วัน

ค่าบริการโรงพยาบาล / วัน

รวมค่าห้อง / วัน
Superior 4,200 39 1,000 500 5,700
Deluxe 6,000 3 1,000 500 7,500
VIP 9,000 3 1,000 500 10,500
Presidential Suite 14,400 2 1,800 1,000 17,200

 

อัตราค่าอาหารห้องพิเศษ  :

อัตราค่าอาหารไทย 200          บาท / มื้อ
อัตราค่าอาหารฝรั่ง 250          บาท / มื้อ
อัตราค่าอาหารห้อง Presidential  Suite            350          บาท / มื้อ

 

อัตราค่าแพทย์  :

แพทย์เจ้าของไข้ ไม่เกิน     500  บาท / คน / วัน
แพทย์ที่ปรึกษา ไม่เกิน     500  บาท / คน / วัน