You are here

หน่วยงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

หน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
นางศรินทิพย์    อภิฐานะตระกูล
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นางสาวสุภาพร    ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นางสาวจรัสรัตน์    พยุงวัฒนา
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นางสาวศิริลักษณ์   ชูเวียง
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นายณัฐวัฒน์   รวีพรนิมิโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นายกฤษณะ   ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 

 

 
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211