Premium Clinic

 

Premium Clinic

 

ขั้นตอนการรับการตรวจ

       ทาง เลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  "

บริการ ผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่เช่น การเจาะเลือด ซื้อยา ชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจกับหน่วยต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และเข้ารับการตรวจกับแพทย์

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ สามารถนัด วันเวลาตรวจล่วงหน้าได้ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ยุ่งยากในการมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ  สะดวก รวดเร็ว

เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย

 

 

 

                

 

1. ยื่นบัตรนัด /แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตร โรงพยาบาล ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1 ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พร้อมรับบัตรคิว เพื่อใช้ใน

การเรียกรับบริการ ณ จุดบริการต่างๆ

2. ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ถ่ายรูป และซักประวัติก่อนการตรวจ ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1

3. รอพบแพทย์ ทีห้องตรวจ พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5 โดยเรียกเข้ารับตรวจตามเวลาที่นัดหมาย

4. รับบัตรนัดหลังการตรวจ ใบแจ้งค่าบริการ ที่เคาน์เตอร์พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5

5. รอเรียกคิวที่ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิกชั้น1 เพื่อชำระเงินที่เคาร์เตอร์การเงิน และรับยาที่เคาน์เตอร์เภสัชกร

 

                  

  

เวลาทำการ  

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ทุกวันราชการ เวลา  07.00 น. - 16.00 น.   ชั้น 1 : 02 - 201 2211  ( ต่อ 0 , 101 ) , 02 - 201 0251
นอกเวลาราชการ  เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา  16.00 น. - 18.00 น.   ชั้น 5 : 02 - 201 2211  ( ต่อ 555 , 556 ) , 02 - 201 0252
นอกเวลาราชการ  เฉพาะวันเสาร์ เวลา  07.00 น. - 12.00 น.   แฟกซ์  :  02 - 201 0250
       
สถานที่ทำการ      
     
ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์การแพทย์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ประกอบไปด้วยพื้นที่  2  ส่วน  คือ
ชั้นที่  1     ห้องรับรอง  เป็นส่วนของการต้อนรับ  การลงทะเบียน    
     
       
       

 

แพทย์ที่ลงตรวจ  Premium Clinic  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ทั้งหมด  30  ท่าน
1. โรคหัวใจ / ความดันโลหิตสูง   11  ท่าน   6. เบาหวาน / ไทรอยด์   6  ท่าน
ศ.นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์ จ.  10.00 น. - 12.00 น.   ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล พฤ. 09.00 น. - 10.00 น.
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา อ.  13.30 น. - 16.00 น.   ศ.นพ. ชัชลิต รัตรสาร พฤ. 09.00 น. - 11.00 น.
รศ.นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จ.  13.30 น. - 16.00 น.         ศ.   09.00 น. - 11.00 น.
      พฤ.09.00 น. - 12.00 น.   ผศ.พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ ศ.     09.00 น. - 11.00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
รศ.นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร พ.  13.30 น. - 16.00 น.   ผศ.นพ. พงศ์อมร บุนนาค อ.   09.00 น. - 11.00 น.
ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ จ.  11.00 น. / 14.00 น.-16.00 น.   ผศ.พญ. วัลยา จงเจริญประเสริฐ พฤ. 08.00 น. - 12.00 น.
      พฤ.10.30 น. - 12.00 น.   พญ. ชุติธร ศรีพระประแดง พ.   08.00 น. - 09.00 น.
นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ อ.  08.30 น. - 11.30 น.          
นพ. ปริญญา คุณาวุฒิ พฤ.09.00 น. - 12.00 น.   7. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก   4  ท่าน
นพ. สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย พฤ.14.00 น. - 16.00 น.   ศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ อ.  13.00 น. - 16.30 น.
      ศ.  13.00 น. - 15.00 น.   พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร อ.  13.00 น. - 16.00 น.
พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ พฤ.13.30 น. - 16.00 น.   นพ. ฆนัท ครุฑกุล จ.  10.00 น. - 12.00 น.
พญ. รัชนี แซ่ลี้ ศ.  13.00 น. - 16.00 น.         อ.  10.00 น. - 12.00 น.
นพ. ปริญญ์ วาทีสาทกกิจ จ.  10.00 น. - 11.00 น.         อ.  16.30 น. - 18.00 น.
                พฤ.16.30 น. - 18.00 น.
2. ศัลยกรรมทรวงอก   3  ท่าน         ส.  09.30 น. - 12.00 น.
รศ.นพ. สุชาต ไชยโรจน์ พ.  09.00 น. - 15.00 น.         ส.  13.30 น. - 15.30 น.
นพ. ปริญญา ลีลายนะ อ.  10.30 น. - 12.00 น.   นพ. ปริย พรรณเชษฐ์ จ.    13.00 น. - 15.00 น. (เฉพาะเบาหวาน)
นพ. สยาม ค้าเจริญ พ.  09.30 น. - 12.00 น.              สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน
                พฤ.16.00 น. - 18.00 น.
3. ศัลยกรรมหลอดเลือด   1  ท่าน                สัปดาห์ที่ 2,4
ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี ศ.  09.30 น. - 12.00 น.         ส.  10.00 น. - 12.00 น.
                 
4.ไต    1  ท่าน   8.  ประสาทวิทยา   2  ท่าน
ศ.นพ. สมนึก ดำรงกิจชัยพร ศ.  10.30 น. - 12.00 น.   รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ จ.  08.00 น. - 10.00 น.
          นพ. จรุงไทย เดชเทวพร อ.  09.30 น. - 11.00 น.
                 
5. ปอด   1  ท่าน   9.  ภูมิแพ้   1  ท่าน
นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร ศ.  08.00 น. - 10.00 น.   พญ. ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ศ.  08.30 น. - 10.00 น.
สถานที่นั่งรอพบแพทย์ และ ห้องตรวจ ชั้น 5 สถานที่นั่งรอพบแพทย์  ชั้น 5

 

 

คลินิกที่เปิดให้บริการ

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
   โรคเบาหวาน /ไทรอยด์
   โภชนาการ ลดน้ำหนัก
   โรคระบบประสาทวิทยา
   โรคไต
   โรคปอด
   ศัลยกรรมทรวงอก
   ศัลยกรรมหลอดเลือด
   โรคภูมิแพ้
   
ห้องรับรอง  ลงทะเบียน  ห้องให้คำปรึกษา  ห้องเจาะเลือด การเงิน ห้องยา  ชั้น 1   หมายเหตุ : การนัดตรวจหรือพบแพทย์ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

 

 อัตราค่าบริการ

1.  ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้)
2.  ค่าบริการพรีเมี่ยมคลินิก  150 บาท (เบิกไม่ได้)
3.  ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
4.  ค่ายาเบิกได้ตามสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
5.  ค่าเจาะเลือด  ค่า X-Ray และหัตถการอื่นๆ เบิกได้บางส่วน  ( อาจมีส่วนเกิน 12% - 30% )
          ***  ราคานี้ไม่รวมยาและเวชภัณฑ์
             *** สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาได้ตามปกติ
 หมายเหตุ
  • หากมีการรับบริการหลายแผนกในวันเดียวกัน  ค่าบริการข้อ 1  และข้อ 2  คิดรวมเพียงครั้งเดียวต่อวัน
  • ไม่รับรองสิทธิ์ประกันสังคม  และบัตรทอง
  • สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บุคลากร

 
  • หัวหน้าพยาบาล  1 คน
  • พยาบาลวิชาชีพ 3 คน
 
  • ผู้ช่วยพยาบาล  8 คน
 
  • ธุรการ  4 คน
  • ประชาสัมพันธ์ 1 คน
  • แม่บ้าน 1 คน

 

           Premium Clinic