ศูนย์รักษาหัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม ( CVMC )

ศูนย์รักษาหัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม    ( Cardio Vascular Metabolic Center -  CVMC )

      ด้วยตระหนักว่าโรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ซึ่งมีค่ารักษาค่อนข้างสูง ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่บริการแบบครบวงจร ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วินิจฉัย รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ เรื่อยไปจนถึงป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทุกด้านภายใต้หลักของการแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ วิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมทั้งการพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ศูนย์ CVMC ยังได้ทำการวิจัย ฝึกอบรม จัดการเรียนการสอน และบริการทางวิชาการไปด้วย นอกเหนือไปจากบุคลากรที่มีความชำนาญ ทางศูนย์ยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเสริมสร้างความแม่นยำ อาทิ เครื่องสวนหัวใจ และขยายหลอดเลือดแบบดิจิตอล สำหรับการฉีดสี การซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิด รวมทั้งปิดรูรั่วพนังกั้นห้องหัวใจ และการรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบโดยไม่ต้องผ่าตัด เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( 320 Sllce CTA ) สำหรับประเมินเส้นเลือดหัวใจ และการทำงานของหัวใจ เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ และ เครื่องตรวจหัวใจด้วยเสียงสะท้อนความเร็วสูงระบบ 4 มิติ เป็นต้น

      ทั้งนี้ ศูนย์ CVMC ได้จัดทำโครงการพิเศษหลายโครงการขึ้นเพื่อรักษาโรคหัวใจที่ซับซ้อน ที่จำเป็นต้องเพิ่งศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นพิเศษ อาทิเช่น โครงการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ( บายพาส ) โดยไม่ใช้เครื่อง ปอดและหัวใจเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน โครงการผ่าตัดหัวใจผ่านรอยแผลเปิดเล็ก โครงการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ Atrlal Flbrillation ( AF)

      นอกจากนี้มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้เห็นความสำคัญของความเร่งด่วนในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งมีจำนวนมาก ซึ้งโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งหมดได้ในเวลาราชการ ดังนั้นจึงให้เงินสนับสุนแก่ศูนย์ CVMC ให้จัดตั้งโครงการผ่าตัดหัวใจนอกเวลาราชการ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องการผ่าตัดใหญ่ใช้เวลาต่อเนื่องในการผ่าตัด 3-10 ชั่วโมงต่อราย ปัจจุบันได้มีการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจนอกเวลาราชการรวมแล้วมากกว่า 400 ราย ซึ่งรวมทั้งการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจ การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

      เพื่อปรับวิสัยทัศน์สู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ และหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ได้ปรับปรุง และพัฒนาส่วนต่างๆ อาทิ

  • ห้องผ่าตัดหัวใจเป็นห้องผ่าตัดลูกผสม ( Hybrid OR ) ซึ่งนับเป็นแห่งแรกๆ ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นนวัตกรรมด้านห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานระหว่างห้องฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเข้ากับห้องผ่าตัดหัวใจ เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจชนิดใด ก็จะสามารถผ่าตัดต่อเนื่องได้เลย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เกิดโรคแทรกซ้อนลดลง
  • ห้องประชุมโรคหัวใจ ที่เชื่อมโยงสัญญาณจากห้องสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดลูกผสม เพื่อประชุมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการร่วมตัดสินใจ และให้ความเห็นในการดูและรักษา พร้อมทั้งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ