ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ( ไอแมค AIMC )

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC )

        ศูนย์แห่งนี้เป็นโครงการนำร่องของการบริหารงานแบบเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธีบดี ขึ้นตรงต่อศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 18 ปี ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เป็นการให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ จากนอกและในโรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและเร่งด่วนทำได้เร็วขึ้น และลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล

        โครงการศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC ) เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีระดับทุติยภูมิทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีพันธกิจร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี โดยเน้นให้มีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกคน

        การบริการผู้ป่วย  สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ

  • งานด้านรังสีวินิจฉัย ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง MRI 2 เครื่อง Ulirafast CT  Multidetector Spirat CT
  • งานด้าน Imaging - gulded Minimally Invaslve Therapy : ในปัจจุบันมีโครงการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทโดยลำแสงเลเซอร์ โดยใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( Multidetdctor Spiral CT or Ultrafast CT ) ร่วมกับเครื่องเอ็กซ์เรย์ C-Arm เป็นตัวนำเข็มเลเซอร์ ( CT Guided  Percutaneous Lares Discectomy ) รักษาโรคปวดหลังเรื้อรังโดยการฉีดยาแก้อักเสบ หรือแก้ปวดเข่าบริเวณ Facet Joints ข้อรอบๆ เส้นประสาทที่มีปัณหา และทำ CT Guided Biopsy  โดยใช้ยาชาเฉพาะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพยาธิสภาพที่อยู่ลึก