ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
นางสาวสุภาณี  วิไลนำโชคชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
 
 
นางบุษกร  ทรัพย์อำนวยโชค
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน และ หัวหน้าหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
 
นางพิมพ์ชณก จันท์โชติกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 
นางสาวอัญณา  พันธุนาถวิริยกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต
 
นางสาวรณิดา  ตุละวิภาค
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาลงานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต และ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวนุจรี  สันติสำราญวิไล
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
 
นางเสาวลักษณ์  สุขะวัฒนะ
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 
นางสาวปทุมศรี  ชูทิพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
 
นางสาวศิริทรัพย์  อินทร์หลวงดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8/1
 
นางสาววัลยา เตชชัยกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8/2
 
alt
นางสาวพัชรา จันทร์ดำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ
 
นางสาววชิราภรณ์  พึ่งศรีเพ็ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8
 
นางสาวสุภาพร จงประกอบกิจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 9/3
 
นางณัฐธยาน์  พงษ์ประวัติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยหลังทำหัตถการหัวใจ
 
นางสาวพุทธชาติ  เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 9/1
 
นางกัญญา  จันทร์ใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 9/2
 
นางนันทวรรณ เหลืองธาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
alt
นางชุติมา เจริญธนากิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยพยาบาลประสานงานและบริการการปลูกถ่ายอวัยวะ