เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมอารี วัลยเสวี

 
รามาพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวชชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

 
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ...

 
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗