You are here

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ / ปรัชญาค่านิยม

วิสัยทัศน์

            " เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านกฎหมายของคณะฯ

                ให้เกิดความถูกต้อง บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล "

-----------------------------------------------

พันธกิจ

            ๑. ดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรคณะฯ รวมถึงจรรยาบรรณ

            ๒. ดำเนินเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากรคณะฯ

            ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของบุคลากรคณะฯ

            ๔. การดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ และบังคับคดี

            ๕. การร่าง ตรวจ แก้ไข ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของคณะฯ

            ๗. วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ของคณะฯ

            ๘. งานบริการวิชาการด้านกฎหมายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ

-----------------------------------------------

ปรัชญา ค่านิยม

     " ถูกต้อง ยุติธรรม นำศรัทธา พึ่งพาได้ "

 

งานกฎหมาย
งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-201-0036  ,  02-201-0047  ,  02-201-0048 
โทรสาร   : 02-201-0046