บุคลากรงานกฎหมาย

ืname-sername
นางสาวยุวดี  แทนภูงา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกฎหมาย
เบอร์โทร : 02-201-1978
 
ืname-sername
นางสุนิสา  ปริพฤติพงศ์
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 02-201-1852
 
ืname-sername
นายกฤตภาส  หอมกระแจะ
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 02-201-1097
 
ืname-sername
นางสาวณัฏฐนิช  จิรภาณุรัตน์
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 02-201-0048
 
นางสาวธิติสุดา   สุระอาภรณ์
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 02-201-1852
 
นางสาวรมย์ธีรา  แป้นมุข
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 02-201-1097
 
นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์   ไชยมะโณ
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 02-201-0047
 
นางสาวณิชากร   ขอนทอง
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 02-201-1097
 
นายจตุพล   จุมพลภักดี
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 02-201-0047
 
นางสาวพิราวรรณ  อุคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 02-201-0036
 
นางสาวบุษรียา  ศรีโตกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทร : 02-201-0036