กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐