ผู้บริหาร

alt
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
alt
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี
 
alt
นางสาวยุวดี  แทนภูงา
หัวหน้างานกฎหมาย