ผู้บริหาร

alt
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
alt
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหาร
 
alt
นางสาวยุวดี  แทนภูงา
หัวหน้างานกฎหมาย