ติดต่อเรา

 

 

 

งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารบริหาร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2201-0036, 0-2201-1978 , 0-2201-0047, 0-2201-0048, 0-2201-0480, 0-2201-1852 , 0-2201-1097 
โทรสาร   : 0-2201-0046