ขอประกาศใช้กระบวนการสำคัญของการทำมาตราฐาน (Service Level Agreement : SLA)
 
แบบประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรงานกฎหมาย สำนักงานคณบดี

ท่านสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรงานกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการพ...

 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ...