You are here

ขอประกาศใช้กระบวนการสำคัญของการทำมาตราฐาน (Service Level Agreement : SLA)

งานกฎหมาย สวัสดีปีใหม่หน่วยงานในคณะฯ

ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ขอให้สุขทุกวารกาลสมัยขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี...

แบบประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรงานกฎหมาย สำนักงานคณบดี

ท่านสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรงานกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการพ...

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมอารี วัลยเสวี

รามาพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวชชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ...

Pages

งานกฎหมาย
งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-201-0036  ,  02-201-0047  ,  02-201-0048 
โทรสาร   : 02-201-0046