สวัสดีปีใหม่ 2562

 
งานกฎหมาย สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี