งาน"เทิดดวงใจปวงประชาแห่งชาวรามาธิบดี"

เข้าร่วมกิจกรรมงาน"เทิดดวงใจปวงประชาแห่งชาวรามาธิบดี" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 
การประชุมเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ คณะสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหิดล