แสดงความยินดีการรับตำแหน่งใหม่

 แสดงความยินดีการรับตำแหน่งใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย  มูลพฤกษ์ ตำแหน่งรองคณบดี
และ คุณเรวดี  รุ่งจตุรงค์  ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙