โครงการการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

โครงการการพัฒนาพฤติการทำงานร่วมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
                    โครงการการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  โดยงานกฎหมายได้เข้าร่วมโครงการกับงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพนำไปสู่การเป็นต้นแบบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์กร เพื่อรองรับสภาวะสังคมปัจจุบัน เป็นต้นแบบที่ดีต่อบุคลากรภายในคณะฯ ให้บุคลากรมีพฤติกรรมในทางการเสริมสร้างวินัยในการทำงานการอยู่ร่วมกัน ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บั่นทอนความสำเร็จของงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดี ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป  เมื่อวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดนครนายก