กฎหมายกับการทำงาน

คุณศรัญญา  โสดานิล  หัวหน้างานกฎหมาย บรรยาย "กฎหมายกับการทำงาน"  ตามโครงการฝึกอบรม "การดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึกและการผ่าตัดสำหรับผู้ช่วยพยาบาล" ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๘๑๐ ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี