ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
 

โดย Miss Lily Wongwiwat ตัวแทนบริษัท Wolters Kluwer

 

เข้ารับการฝึกอบรมและเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุฯ