ผังที่ตั้ง อาคารและพื้นที่

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทีอยู่: อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ชั้นM,ชั้น2,ชั้น3,ชั้น8,ชั้น9) 270 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-1290,0-2201-2339,0-2201-1738  
โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์:lira@mahidol.ac.th