You are here

ธุรการ

 

          ธุรการ เป็นส่วนที่ให้บริการด้านสารบรรณภายในงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้และระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมทั้ง งานด้านการเงิน งานด้านพัสดุงานด้านบุคลากร/สวัสดิการและงานทั่วไปอื่นๆที่เกี่ยวข้องของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

 

 

 

 

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th