งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration Division

ธุรการ

You are here

 

บริการธุรการ

title
แบบฟอร์ม
title
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
title
บริการด้านธุรการ
title
บุคลากร

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: lira@mahidol.ac.th