เกี่ยวกับหน่วยงาน

ความเป็นมาของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

        งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้เดิมใช้ชื่อว่าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 จนถึง พ.ศ. 2529  ใน พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับให้ระบบการบริหารห้องสมุดต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแบบการรวมอำนาจการบริหารจัดการอยู่ที่ หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล   (centralization) และเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงต้องย้ายไปสังกัด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลานาน 18 ปี จนกระทั่งในพ.ศ. 2547 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แยกตัวมาจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้งและมีสถานะเป็นงานขึ้นอยู่ภายใต้สำนักการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ เมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมี หน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล การศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรม งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 หน่วย ดังนี้ คือหน่วยห้องสมุดและสารสนเทศการศึกษา หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก หน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี และหน่วยบริหารทั่วไป